Uutinen

Blogi: Let’s be careful out there !

Näillä lähes ikonisilla sanoilla saatteli legendaarisessa poliisisarjassa Hill Street Blues ylikonstaapeli Phil Esterhaus omat poliisijoukkonsa matkaan joka päivä käskynjaon jälkeen ja varmisti siten omalta osaltaan sen, että jokainen poliisi tunnisti ja huomioi oman työnsä päivittäiset vaarat ja riskit, jotta he kaikki voisivat palata myös terveinä kotiin työpäivän päätteeksi.

Myös rakentamisen toimintaympäristö sisältää monenlaisia riskitekijöitä, joiden tunnistaminen ja niihin varautuminen on työmaaolosuhteissa jokapäiväistä tekemistä. Muuttuvat olosuhteet ja työtehtävät vaativat ennakoinnin lisäksi myös suunnitelmallisuutta ja annettujen ohjeiden ja määräysten noudattamista. Myös tiedon lisääntyminen tuo mukanaan uusia tunnistettuja riskitekijöitä, joihin varautumiseen ei ole aiemmin ollut käytäntöjä tai edes tunnistettua tarvetta. Tämän kaltaisesta asiasta on hyvänä esimerkkinä kvartsipölyyn liittyvät tutkimukset ja niiden pohjalta saadut tutkimustulokset.

Rakennusalalla yksi merkittävä työturvallisuuteen liittyvä tekijä onkin rakennustyömaiden pölynhallinta. Vuoden 2020 alusta voimaan tullut uusi asetus, joka määritteli kvartsipölyn syöpävaaralliseksi aineeksi, sai rakennusalan toimijat yhdessä miettimään pölynhallintaan liittyviä kysymyksiä entistä huolellisemmin ja kokonaisvaltaisemmin. Muutos aiempiin käytäntöihin on uuden asetuksen myötä suuri. Työkohteita suunniteltaessa on varmistettava käyttäjälle turvallisen lopputuloksen lisäksi myös turvallisen työympäristön luominen. Vastuu turvallisen työympäristön luomisesta ei kuitenkaan kuulu ainoastaan työnjohdolle, vaan kaikille työmaalla työskenteleville. Työnantajan on toiminnallaan mahdollistettava turvallisen työn tekemisen edellytykset. Uusi asetus velvoittaa työnantajan ylläpitämään myös seurantatietoa kvartsipölylle altistuneista työntekijöistä ja toimittamaan nämä tiedot syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteriin eli ns. ASA rekisteriin.

Rakennusalalla on tehty viimeisien vuosien aikana paljon töitä pölynhallinnan parantamiseksi ja osaamisen kehittämiseksi. Rakennustyömaiden ensisijainen tehtävä on huolehtia pölyntorjunnasta koko rakennusprosessin ajan, ei pelkästään pölyä tuottavien töiden osalta. Työnantajan on ensisijaisesti pyrittävä vähentämään syöpävaaraa aiheuttavaksi todettujen materiaalien tai työmenetelmien käyttöä työmaalla korvaamalla ne sellaisilla menetelmillä tai materiaaleilla, joiden käyttämisessä tällaista riskiä ei ole. Korvaaminen voi kuitenkin olla joissakin tapauksissa lähes mahdotonta tai ainakin niiden toteuttaminen ei ilman kohtuuttomia panostuksia ole järkevästi toteutettavissa. Tällöin kvartsipölyaltistumisen ehkäisy edellyttää työmailla käytännössä kaikissa kvartsipölyä muodostavissa työvaiheissa mm. työvälineisiin liitettävien kohdepoistojen käyttöä, jotta muodostuva pöly poistetaan suoraan pölylähteestä. Koneissa ja ilmankäsittelylaitteissa tulee olla lisäksi korkean erotusasteen HEPA-suodattimet, jotta ilmavirrassa olevat kvartsipölyhiukkaset jäävät suodattimelle eivätkä palaudu tiloihin. Pölyävät työvaiheet on osastoitava erilleen muusta työmaa-alueesta, jotta estetään pölyn leviäminen työvaiheesta toiseen. Tehokkaista kohdepoistoista huolimatta kaikkein pölyisimmissä työvaiheissa kvartsipölyaltistuminen voi kuitenkin olla edelleen merkittävää, minkä vuoksi oikeanlaisten hengityksensuojainten käyttötarpeet on tunnettava ja suunniteltava ennakkoon.

Yhteisellä työntekemispaikalla myös pölynhallinta vaatii kaikkien osapuolten tiivistä ja saumatonta yhteistyötä. Jokaisen täytyy tuntea vastuunsa laadittujen suunnitelmien ja pelisääntöjen noudattamisesta. Työterveyslaitos on juuri julkaissut kattavat työtehtäväkohtaiset ohjeet ja yleisohjeet kvartsipölyaltistumisen hallintaan liittyen. Nämä ohjeet ovat vapaasti kaikkien toimijoiden käytettävissä ja nämä ohjeet toimivatkin hyvänä apuna työmaiden pölynhallinnan suunnittelussa ja riskien hallinnassa. Tuoreet ohjeet on löydettävissä Työterveyslaitoksen verkkosivuilta – kannattaa tutustua ja hyödyntää !

Kevään lähestyessä pihat ja kulkutiet kiiltelevät taas jäisinä ja petollisina. Senkin takia on hyvä taas hyvä muistuttaa meitä kaikkia siitä, kuinka muuttuvat olosuhteet vaativat meiltä kaikilta herpaantumatonta otetta oman turvallisuutemme varmistamiseen – joka päivä kotona ja töissä !. Onkin hyvä päättää tämä kirjoitus ajankohtaiseen toivotukseen:

Let’s be careful out there !

Turvallista kevättä toivottaen
Markku Taskinen, turvapuiston hallituksen pj.

Seuraa meitä: